Nawigacja

Projekty

Indywidualizacja procesu kształcenia w klasach I-III

Projekt „Indywidualizacja procesu kształcenia w klasach I-III”

W ramach projektu mogą być sfinansowane zajęcia dodatkowe wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne  i sprzęt specjalistyczny niezbędne do realizacji założeń procesu indywidualizacji nauczania w danej szkole. W szczególności w ramach zajęć dodatkowych możliwa jest organizacja zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, gimnastyki korekcyjnej. Lista zajęć dodatkowych, o których mowa w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” jest lista otwartą, co oznacza że dobór zajęć powinien być dostosowany, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, do potrzeb danej szkoły.

W zależności od liczby uczniów w klasach I-III poszczególne szkoły zobligowane zostały do stosowania następującej zasady:

  • realizacja przynajmniej 2 rodzajów wyżej opisanych zajęć - w szkołach o liczbie uczniów w klasach I-III do 69,
  • realizacja przynajmniej 4 rodzajów - w szkołach, gdzie liczba uczniów klas I-III wynosi 70 i więcej.

 Kwota dofinansowanie oraz organizacja sposobu realizacji zajęć uzależniona była od wielkości placówki objętej wsparciem. W przypadku szkół do 69 uczniów klasach I- III kwota dofinansowania wynosiła 30 000 zł, za które zostały zakupione środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

W naszej szkole realizowane są następujące zajęcia:

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Małgorzata Habik

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
    Polichno 52, 26-060 Chęciny
  • 041 315 20 71

Galeria zdjęć