Nawigacja

PEDAGOG SZKOLNY

Gdzie szukać pomocy?

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
W PIEKOSZOWIE

Placówka ta świadczy szerokie usługi diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne
i doradcze zarówno w siedzibie Poradni, jak i w środowisku wychowującym.

ZAKRES DZIAŁAŃ:

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Terapia indywidualna i grupowa
 • Terapia rodzin
 • Treningi EEG – Biofeedback
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Poradnictwo szkolne i zawodowe
 • Zajęcia profilaktyczne z uczniami na terenie szkół oraz w poradni
 • Zajęcia rozwijające zdolności poznawcze uczniów
 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli
 • Konsultacjedotyczące trudności szkolnych oraz problemów wychowawczych, emocjonalnych i adaptacyjnych

CEL DZIAŁAŃ:

 • Określanie mocnych stron w rozwoju ucznia oraz przyczyn jego trudności edukacyjnych, emocjonalnych lub wychowawczych.
 • Usuwanie przyczyn i następstw ogólnych bądź specyficznych trudności w nauce.
 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań służących poprawie funkcjonowania dziecka w jego środowisku.
 • Poszukiwanie przyczyn trudności emocjonalnych i wychowawczych, mających często szerszy kontekst i złożone przyczyny.
 • Poprawa komunikacji językowej w aspekcie społecznym i indywidualnym, lepsze funkcjonowanie dziecka w szkole, zapobieganie trudnościom w nauce i problemom emocjonalnym.
 • Kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia
  i zawodu oraz planowania kariery szkolnej i zawodowej.
 • Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu
  i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji i porad w tym zakresie.
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wyboru zawodu
  i kierunku dalszego kształcenia.
 • Zapewnienie współpracy osób i instytucji pomagających uczniowi w sytuacjach kryzysowych.

KONTAKT:

ul. Częstochowska 110,

26-065 Piekoszów,

tel./fax. 041- 30 61 115

ppp_piekoszow@poczta.onet.pl

www.ppp-piekoszow.pl

 

 

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KIELCACH SYNTONIA

 

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych występujących
u dzieci, młodzieży i dorosłych, ponadto diagnozowaniem zaburzeń autystycznych. W skład zespołu medycznego wchodzą: specjaliści psychiatrzy, specjalista psychiatrii dzieci
i młodzieży, specjaliści psychologii klinicznej. Osoby te posiadają wysokie kwalifikacje i uprawnienia psychoterapeutyczne. Specjaliści mają doświadczenie w leczeniu takich zaburzeń, jak:

 • Zaburzenia nastroju (depresja, mania)
 • Zaburzenia lękowe (w postaci fobii, lęk napadowy, lęk uogólniony)
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw)
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia osobowości

 

FORMY POMOCY

Terapia indywidualna - jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych spotkaniach
z psychologiem, psychoterapeutą. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemówpsychologicznych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (np. Śmierć bliskiej osoby, rozpad małżeństwa) czy też leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego (np.nerwice, depresje).

Terapia grupowa - jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych spotkaniach prowadzonych przez psychoterapeutę, proponowana grupie osób z podobnymi problemami lub schorzeniami.

Terapia rodzin - jest to terapia, w której bierze udział cała rodzina, ponieważ to ona tworzy pewien system,
w którym poszczególni członkowie pozostają we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziaływają-. Oznacza to, że problemy jednego członka rodziny mają wpływ na wszystkich domowników, ale też cały system rodzinny może przyczyniać się do powstania problemu czy zaburzenia.Celem tej formy terapii jest przede wszystkim poprawa porozumiewania się w rodzinie.

Terapia par i małżeństw - ta forma terapii skierowana jest do par przeżywających kryzys i rosnące problemy
w związku. Psychoterapeuta podczas terapii pomaga parze zrozumieć to co dzieje się w ich wzajemnej relacji, pomaga dotrzeć do źródła konfliktu oraz zdobyć umiejętności, które będą niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów.

 

 

KONTAKT:

ul. Podgórska 20,

25-103 Kielce,

Poradnia mieści się na osiedlu Barwinek.

Rejestracja telefoniczna041 341 52 57

www.syntonia-kielce.pl

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
  Polichno 52, 26-060 Chęciny
 • 041 315 20 71

Galeria zdjęć